Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Zespole Szkół Elektrycznych

w Gorzowie Wlkp.


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) z zaburzeń zachowania lub emocji;

e) ze szczególnych uzdolnień;

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

h) z choroby przewlekłej;

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j) z niepowodzeń edukacyjnych;

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego kontaktami środowiskowymi;

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog  i doradca zawodowy.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami uczniów;

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c) placówkami doskonalenia nauczycieli;

d) innymi szkołami i placówkami;

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

4) uzyskania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, wydania opinii bądź orzeczenia.

Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z instytucjami wspierającymi jest pedagog szkolny.


5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a) ucznia,

b) rodziców ucznia,

c) dyrektora szkoły,

d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

f) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

h) pracownika socjalnego;

i) asystenta rodziny;

j) kuratora sądowego.

k) organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny i młodzieży.


6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, o charakterze terapeutycznym,

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

5) nauczania indywidualnego,

6) porad i konsultacji.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

4) uzyskania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, wydania opinii bądź orzeczenia.

Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z instytucjami wspierającymi jest pedagog szkolny.

10. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

2) określanie mocnych stron, predyspozycji zainteresowań i uzdolnień uczniów,

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania,

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

11. Rola wychowawcy obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) obserwacja ucznia, analiza jego postępów we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami,

2) poinformowanie innych nauczycieli o konieczności udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy,

3) planowanie form udzielania pomocy uczniowi we współpracy z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami,

4) uwzględnianie wniosków z poprzednich działań podjętych wobec ucznia w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Copyright © 2023 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.