Zarządzenie Nr 19/2019/20
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zarządzenie Nr 19/2019/20

Dyrektora ZSE z 24 marca 2020r.Do pobrania:

Zarządzenie nr 19/2019/20

Zarządzenie Nr 19/2019/20

Dyrektora ZSE z 24 marca 2020r.

 

 

Sprawa : Zdalne nauczanie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

           

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r.

 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                 i zwalczaniem COVID-19  (art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)


                                                             zarządza się, co następuje:


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod              i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie                          z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:


A.

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;


3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:


a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego              w  ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;


4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;


5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


6) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

 

7) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;


8) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;


B.

Zasady zdalnego nauczania w Zespole Szkół Elektrycznych opublikowane zostały                             w Dzienniku Elektronicznym  LIBRUS 24 marca 2020r. (tekst poniżej )

 

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest niecodzienna, a zdalne nauczanie dla większości z nas to wyzwanie, z którym niestety musimy się zmierzyć.

 

W rozporządzeniu MEN z 20 marca 2020r. zostało zapisane, że w okresie od dnia                          25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności:

1)      z wykorzystaniem:

a)      materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)      materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c)      materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d)     innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

 

W odniesieniu do przepisów regulujących zdalne nauczanie w Zespole Szkół Elektrycznych wprowadza się poniższe zasady dokumentowania i przeprowadzania zajęć.

 

1) Głównym narzędziem do dokumentowania przeprowadzonych przez nauczycieli zajęć jest dziennik elektroniczny.

2) Zgodnie z opublikowanym planem lekcji nauczyciele zobowiązani są do zaplanowania lekcji (zapisania tematu oraz załączenia przygotowanych do lekcji materiałów)

Link do instrukcji opisującej planowanie zajęć:

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/nauczanie-zdalne-z-wykorzystaniem-synergii-poradnik 

 

3) W zależności od specyfiki przedmiotu można wykorzystywać różne narzędzia do nauczania i weryfikowania postępów w nauce. Nie narzucamy konkretnych rozwiązań. Wielu nauczycieli już wykorzystuje ciekawe programy, oto kilka przykładów:

 

 

a)      Tworzenie prezentacji:

·   PowerPointa – nikomu nie trzeba przedstawiać

·   Prezi to innowacyjne narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych. Treść naszej prezentacji tworzymy na zasadzie wielkiej interaktywnej mapy myśli. Dodajemy treść                     w postaci tekstu, filmu lub zdjęć, a następnie ustalamy kolejność wyświetlania elementów. Ciekawy jest efekt przechodzenia między kolejnymi elementami. Obraz się obraca, przybliża, oddala, co pozwala pokazać relacje między poszczególnymi częściami prezentacji.

b)      Wspomaganie nauki języków:

·   Quizlet jest to darmowa platforma do tworzenia fiszek online. Można korzystać
z już gotowych zestawów lub tworzyć swoje. Aplikacja daje nauczycielom możliwość uczenia się zestawów na 4 różne sposoby lub ćwiczenia w formie gry wygenerowanej                        z naszego zestawu. Jest to bardzo przydatne narzędzie do nauki słówek.

·   Duolingo to najpopularniejsza platforma do nauki języków i najczęściej pobierana aplikacja edukacyjna na świecie, z której korzysta już ponad 300 milionów użytkowników. Duolingo zostało zaprojektowane tak, aby wyglądać na grę, jednocześnie przynosząc widoczne efekty nauczania.

c)      Narzędzia pozwalające na bezpośredni kontakt uczeń-nauczyciel w formie wideokonferencji:

·   Skype

·   Google Hangouts

·   Zoom

d)     Dla tych, którym wystarczy sam przekaz dźwiękowy są narzędzia wykorzystywane przez młodzież w czasie gier online takie jak:

·   TeamSpeak

·   Discord

e)      Testy są narzędziem, które od dawna jest używane do sprawdzania postępów w nauce:

·   Quizizz to darmowa platforma umożliwiająca tworzenie i przeprowadzanie quizów.                       Do zabawy wykorzystuje się urządzenia mobilne. Prosta obsługa, ciekawy interfejs, motywujące grafiki sprawiają, że quizy wywołują pozytywne reakcje i mnóstwo emocji.

f)       Inne, z których Państwo korzystacie na co dzień.

 

4) Zgodnie z rozporządzeniem MEN podstawą zapłaty za wszystkie godziny, również te ponadwymiarowe, jest udokumentowany proces dydaktyczny, który realizuje podstawę programową. Chcemy zapłacić Państwu za każdą przepracowaną z uczniem godzinę, musimy mieć jednak możliwość ich weryfikacji. Rozporządzenie nakłada na Dyrektorów obowiązek sprawdzania prowadzonych zajęć.

5) Przede wszystkim należy pamiętać, że zdalne nauczanie nie polega wysyłaniu tylko                  i wyłącznie zadań dla ucznia, ale musimy zróżnicować te zajęcia i mieć na uwadze możliwości psychofizyczne ucznia. Pamiętajmy, że nie każda rodzina posiadająca więcej niż jedno dziecko, ma także więcej niż jeden komputer. Nauczanie zdalne to nie tylko zadawanie i egzekwowanie wiedzy, ale powinno być ono jak najbardziej zbliżone do tego jak Państwo pracowaliście na zajęciach. Jest to okres, w którym  z umiarem obciążajmy uczniów, gdyż nie wszyscy potrafią się sami uczyć. Starajmy się, aby nasze zajęcia były jak najatrakcyjniejsze. Wprowadzajmy nowe wiadomości, ale również pamiętajmy o utrwalaniu tego, co już nauczyliśmy. Zwróćmy uwagę również na to, że przedmiot, którego nauczmy nie jest jedynym przedmiotem, z którego wiedzę uczeń musi opanować.

 

C.

Od 25 marca 2020r nauczyciel realizuje każdą lekcję zgodnie ze swoim przydziałem czynności (z planem zajęć ). Dokumentuje tą lekcję w dzienniku elektronicznym LIBRUS w opcji –ZAPLANUJ oraz dodaje przygotowane materiały do lekcji. Nie sprawdza obecności. Nadsyłane materiały zwrotne od ucznia (zadania, wypracowania, prezentacje, sprawozdania pomiary, rysunki, obliczenia itp.) będą formą aktywności ucznia w zajęciach a tym samym jego obecność.

 

D. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca2020r.-do odwołania.

 
Copyright © 2024 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.